I projektgruppen Upptäcka, de yngre barnen på Solstrålen har vi under året arbetat vi utifrån förskolans tema ”Hållbar Framtid” och i dess syftes beskrivning valt att fokusera på hållbar framtid för att just skapa en framtid för barnen. För att påverka framtiden måste vi jobba nu och starta med barnen, här på vår förskola och med oss själva- hur vi är mot varandra, därnäst naturen/miljön/omgivningen. Vi vill påverka barnens värld, så att de kan ta ansvar för och själva förändra världen. Utgångspunkter/nyckelord som hjälper oss att uppnå detta är Kärlek, Respekt, Empati. Vi börjar här på förskolan, nu! I detta anser vi att det är nödvändigt att förhålla oss till ekologisk känslighet. Ekologisk känslighet är för oss ett förhållningssätt, att bemöta omvärlden med en slags skörhet och ödmjukhet men också med en förväntansfull och nyfiken blick.

 

I projektet innebar detta ett fokus på gruppens samspel, att bemöta varandra med respekt och lyhördhet inför varandras olikheter. Gruppen Upptäcka är barn 1-3 år där språket är ett stort fokusområde men även att skapa en trygghet i så väl sig själv som en stark gruppidentitet och i den stimulera nya förmågor och skapa en tillit till sin egen förmåga.

 

 

Projektet tog sin början med hjälp av uppdrag familjerna har fått, -att tillsammans gå ut och se vad som finns i träden?

 

 

 

 

 

Några strävansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

– utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

-utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

-utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

-utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

-utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttryckformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

-utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen…

 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen

-upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

-ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper

 

Livet kring Eken

-ett naturvetenskapligt projekt om trädet och barnens relation till det

 

 

 

 

 

 

Från ett ekollon till en Ek. Tillsammans med trädet har projekten vuxit och vi har varit inne på trädet i stort såväl som dess detaljer. För barnen var starten att närma sig trädet, skapa en relation med det och dess omgivning. Regelbundet besökte vi skogsdungen där eken stod. Barnen fick närma sig det på sina villkor. Ganska snart ville de upp, klättra och utmana sig och varandra högre och högre upp. Det blev ett gott samarbete och klimat i gruppen. Varandras styrkor och svagheter synliggjordes och bemöttes med respekt i gruppen. Barnen inspirerade varandra och hittade lösningar för alla att skapa relation med trädet.

När klättring uppåt upptäckts skapades också intresse för balansen och balanserande. En planka blev en bro att börja balansera över. Sedan hittades grenar och liggande träd där barnen utmanades att balansera krypandes och ståendes.

 

Motorik har varit ett betydande inslag i projektet. Samtidigt som barnen klättrade och kom nära trädet upptäcktes även detaljer på trädet och naturvetenskapliga diskussioner har förts. Den skrynkliga barken, löven på grenarna, storleken på grenarna och allt som har med årstidskiftningar att göra. Barnen har följt trädet under nästan ett år och nu under våren ser de att löven kommer åter i den gröna färgen. I och med att de fått vara kvar i sitt projekt under så lång period kan de nu se tråden i utvecklingen. De löv som de såg bli röda/gula/orangea och falla av på hösten, ser de nu ”komma tillbaka” genom knopparna till nya löv. Spännande hypoteser har barnen kunnat få ha i utvecklingen av knopparna då deras former påminner om jordgubbar och diverse bär.

Barnen har under projektet närmat sig många språk och uttrycksformer. Tecknandet har varit en central dokumentationsform för att få fatt i hypoteser och utmana barnen i samtal, prövande och dokumentationer. Att redan i skogen ha tecknandet som en möjlighet att ”spara” sina upptäckter har sporrat barnen och gjort det möjligt att hålla spår och intresse levande. Även filmandet visade sig vara en tillgång i just detta projektet då rörelsemönstret vid klättring och balanserande kunde följas.

Inför hösten-17

Utifrån den dokumentation vi har ifrån året kan vi fånga upp spår och intressen som vi vill utmana vidare till höstens projekt. De senaste månaderna har det varit väldigt intressant för barnen att bygga olika konstruktioner i skogen. Redan i höstas var det två barn som funderade över hur de skulle kunna bygga en gungbräda. Vidare i vår har det varit olika kojor som byggts. Även om det fanns en byggd när vi kom till skogen var det en ny konstruktion som barnen ville ha till sin lek. Även i leken kunde formen av byggnaden ändras och flyttas till nya ställen. Väggar och tak har varit fokus i konstruktionerna. Detta sparas till höstens projektplanering. Vart vi hamnar återstår att se 🙂