En fördjupad pedagogisk profil för ett lustfyllt lärande som skapar delaktighet för alla barn, pedagoger, föräldrar, styrelsen, församlingen och samhället.

 

Förskolan Solstrålen består av en åldersblandad avdelning med ungefär 22 barn. Vi tror på den lilla gruppens trygghet och strävar efter att barnen ska få uppleva ett lustfyllt lärande.

I vår Reggio Emilia inspirerande verksamhet ser vi miljön som en tredje pedagog. Vi erbjuder barnen en pedagogisk miljö inne som ute. Miljön stimulerar barnen till prövande, skapande, experimenterande och ett utforskande lärande. Miljön är föränderlig och utformas efter aktuellt tema, intressen och barngrupp. På förskolan ska barnen få tillgång till de hundra språken- tanke och handling, fantasi och verklighet är inte skilda från varandra, utan tillgängliga för varandra och utmanar barnen i deras tänkande och lärande. Vi tror på det kompetenta barnet, Barn Kan! Pedagogerna är medforskande vuxna som finns till hands för att stödja och vägleda barnen i deras utforskande och lärstrategier. Vi använder projektinriktat arbetssätt samt pedagogisk dokumentation som verktyg för detta.

Förskolan Solstrålen har en kristen profil och ett nära samarbete med Allianskyrkan i Älta, som också är vår huvudman. Vår verksamhet vilar på de kristna värderingarna, en värdegrund som överensstämmer med förskolors grundläggande värden såsom att främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (Lpfö98/10). I vårt arbete med värdegrunden kan vi ta hjälpt av exempelvis bibelberättelserna, gyllene regeln och musik där barnen erbjuds fler språk och skapar sig mer erfarenheter kring arbetet med värdegrunden.

Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattning och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas.                             Lpfö98/10:4

Varje termin bjuds förskolan in till en gudstjänst i Allianskyrkan. Barnen brukar medverka och framföra sånger eller dramatiseringar utifrån det temat som genomsyra gudstjänsten. Detta brukar uppskattas av de familjer som kommer och få se sina barn framföra något med glädje och stolthet inför publik. Att vara med är helt frivilligt, både att komma på gudstjänsten och för barnen att medverka. Första gången kan det vara läskigt och man vill hellre sitta och observera kompisarna. Nästa gång känner de igen sig mer och för varje gång vågar de mer och mer.

Förskolan uppmärksammar de kristna högtiderna i verksamheten såsom påsk, jul och alla helgons dag. (se mer under detta händer hos oss).

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheter som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. () I förskolans uppdrag ingår såväl att utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv -värden, traditioner och historia, språk och kunskaper- från en generation till nästa.                                                               Lpfö98/10:6