Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.                                                                                                                                                               Lpfö98/10

Inskolning

För oss är det viktigt att inskolningen känns bra för alla inblandade.

I dialog med er föräldrar lägger vi upp barnens första tid på förskolan. Här nedan är en grundstruktur som vi utgår ifrån.

Dag 1 – kortare besök tillsammans med föräldern, där ansvarig pedagog möts.

Dag 2 – en förmiddag i verksamheten. Förälder är med.

Dag 3 – förmiddag samt lunch. Föräldern lämnar verksamheten kortare stund, finns dock kvar

på förskolan. Är även med och äter lunch tillsammans med barnet.

Barnets tid utökas succesivt enligt överenskommelser mellan förälder och pedagog.

 

Vistelsetid

I nuläget är vår verksamhet öppen måndag till fredag mellan kl 07:15-17:30

Verksamheten ska, enligt Nacka kommun vara öppen måndag till fredag, som mest, 06.30-18.00 eller anpassad till vårdnadshavares behov (arbetstid/studier samt resa till och från arbets-/studieplatsen).

En dag på Solstrålen:

7:15 öppning

7:15-7:45 frukost för de som vill ha med sig

9:15 samling med frukt

11:30 Lunch

Vila

14:10 mellanmål

16:15/30 frukt

17:30 stängning

 

Föräldramöte

Två gånger om året, bjuder förskolan in barnens föräldrar till ett föräldramöte. Dessa brukar ligga i starten av varje termin och ger en presentation av hur verksamheten kommer att vara organiserad och vilka fokusområden, tema och projekt som är aktuellt för terminen.

 

Utvecklingssamtal

 

Skolverkets allmänna råd kring samarbete med hemmet:

 

Förskolechefen och Förskollärare bör

ta hänsyn till föräldrars olika möjligheter att delta i och påverka verksamheten genom att se till att det finns olika former för information och inflytande.

Förskollärare bör

se till att utvecklingssamtalet bygger på en bred och nyanserad bild av barnets utveckling och lärande där barnet inte jämförs med någon annan än sig själv och inte heller utifrån fastställda normer.

Skolverkets allmänna råd med kommentarer -Förskolan :33

Läroplan för förskolan 2:4 Förskola och hem

Förskollärare ska ansvara för
att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska verksamheten
utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande

Arbetslaget ska
visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal,

På Solstrålen bjuder vi in vårdnadshavare till utvecklingssamtal 2 ggr/ år, ett på hösten och ett på våren. Underlag är bland annat den aktuella dokumentationen över barnets utveckling och lärande. Dessa visar på barnens lärprocesser och lärstrategier både i grupp och individuellt. Underlagen ska alltså visa ”på vilket sätt och i vilka situationer barnet utvecklas och lär, vad barnet är intresserat av och hur barnet visar sitt intresse, vilka strategier som barnen använder i olika situationer och på vilket sätt samt hur det förändras över tid och koppla det till hur verksamheten har bidragit till barnets trivsel, utveckling och lärande” (skolverkets allmänna råd med kommentarer – Förskolan).

Samtalen sker på kvällstid.

Föräldraråd

Förskolan Solstrålen har ett föräldraråd som består av två föräldrarepresentanter. Dessa är sammankallande till en träff varje termin tillsammans med förskolechefen samt en ledamot ifrån förskolans styrelse. Här lyfts frågor om föräldrainflytande, fixardagar, föreläsningar och såklart frågor ifrån föräldragruppen.

Fixardag

Det förekommer fixardagar på Solstrålen. Då bjuder vi in barn och föräldrar till förskolans gård och arbetar tillsammans med att skapa en härlig utemiljö för barnen. Vi brukar avsluta med fika eller korvgrillning tillsammans.

Drop-in fika

Drop-in fika går till så att vid samband med hämtningen får barnen bjuda in sina föräldrar till förskolan för att titta lite närmare på dokumentationsväggar, barnens alster och projekt samt deras lärmiljöer. Barnen får berätta om sitt lärande och görande på förskolan. På plats finns också pedagoger och förskolechef för att samtal och svara på föräldrarnas frågor.